Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Degene, of diens vertegenwoordiger, die BEM opdracht geeft de werkzaamheden uit te voeren;

Koepelorganisatie: de gecertificeerde organisatie waarvan BEM gebruik maakt voor de registratie van het energielabel conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-W Energieprestatie woningen en woongebouwen;

RVO: de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), uitvoeringsinstantie namens de Rijksoverheid;

PRODUCT EN DIENSTEN

 1. Het energielabel wordt door BEM opgenomen en geregistreerd conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-W Energieprestatie woningen en woongebouwen.
 2. Opdrachtgever verstrekt BEM toegang tot de volledige woonruimte en eventueel bijhorende ruimten die voor het opnemen en registreren van het energielabel benodigd zijn. Zonder deze toegang kan mogelijk géén energielabel of een minder nauwkeurig energielabel worden opgenomen. Hieronder worden on der andere verstaan: woonkamers, slaapkamers, sanitaire ruimtes, zolders, bergingen, garages, technische ruimtes (ook gemeenschappelijke), buitenruimtes, kruipruimtes.
 3. De in punt 2 genoemde toegang wordt óók verstrekt aan de Koepelorganisatie én aan diens Certificerende Instelling. Zonder deze toegang kan mogelijk geen energielabel worden geregistreerd, en kan zelfs een energielabel door de Certificerende Instelling uit de landelijke database worden verwijderd.
 4. Als de Certificerende Instelling een energielabel verwijdert, zal BEM de Opdrachtgever hierover informeren.
 5. BEM is verplicht om de opnamegegevens (monitoringbestand) te verstrekken aan RVO die deze gegevens registreert. Als Opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient deze dit voorafgaand aan het woningbezoek te melden en kan én zal BEM de opdracht niet uitvoeren.
 6. BEM is verplicht om een volledig projectdossier op te sturen naar de Koepelorganisatie. Het betreft hier de noodzakelijke persoons-, adres- en woninggegevens van de Opdrachtgever, alsmede alle benodigde foto’s, tekeningen, schetsen, productinformatie, etc. die tijdens en na de woninginspectie verzameld zijn ten behoeve van de registratie van het energielabel.
 7. Opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.
 8. Het energielabel wordt geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid en is openbaar te raadplegen op www.ep-online.nl.
 9. BEM registreert het energielabel zo snel mogelijk, maar is daarbij afhankelijk van informatie en reactie van de Opdrachtgever en/of anderen. Bijvoorbeeld voor het opvragen van informatie bij fabrikanten of bij onduidelijkheden over de inspectiemethode bij het Kenniscentrum Energieprestatie Gebouwde Omgeving (stichting KEGO), waarbij de reactietermijn in een uiterst geval meer dan 1 maand kan duren.
 10. De gevolgen van een vertraging, wijziging of aanvulling van de overeenkomst komen niet voor rekening en risico van BEM.
 11. BEM verstrekt het energielabel digitaal als PDF-bestand per e-mail aan de Opdrachtgever.
 12. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek en op verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger én mits schriftelijk of per e-mail bevestigd aan BEM.
 13. Voor het energielabel wordt de woning alleen visueel geïnspecteerd en wordt woninginformatie geïnventariseerd, zover dit op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar mogelijk is. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van BEM.

AANBIEDING, ACCEPTATIE EN ANNULERING

 1. Alle offertes en prijsopgaven die door BEM zijn gedaan, zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
 2. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat BEM een opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
 3. Indien blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan BEM de offerte heeft uitgebracht en/of de opdracht heeft bevestigd, niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is BEM gerechtigd om van de werkzaamheden opdracht af te zien en de overeenkomst per direct te beëindigen. BEM is hiervoor niet verplicht tot enige schadevergoeding of compensatie. Als Opdrachtgever verwijtbaar is, is Opdrachtgever aan BEM een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
 4. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is, of dat het object niet kan worden geïnspecteerd, is BEM niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan de opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig aan BEM worden verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aangeleverde gegevens.
 6. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie kosteloos te annuleren, daarna is een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
 7. BEM heeft het recht om te allen tijde een opdracht te weigeren en/of te annuleren.

KOSTEN EN BETALING

 1. Voor de registratie van het energielabel is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het aan Opdrachtgever bevestigde tarief. BEM verstrekt de factuur per e-mail aan de Opdrachtgever.
 2. Kosten van gewenste aanvullingen en/of wijzigingen na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
 4. Indien Opdrachtgever op de afgesproken datum en tijd niet aanwezig is, zonder dat Opdrachtgever dit heeft gemeld, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
 5. Als BEM buiten haar toedoen terug moeten in de woning komen in verband met bijvoorbeeld het niet eerder toegankelijk zijn van een ruimte of tussentijdse wijziging aan de woning, worden extra kosten doorberekend aan de Opdrachtgever van € 100,00.
 6. Indien geen toegang tot de woning wordt verleend aan de Koepelorganisatie en/of Certificerende instelling en/of als het energielabel wordt verwijderd uit de landelijke database, is BEM geen vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door BEM aan te wijzen bankrekening te geschieden.
 8. Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door BEM aanspraak gemaakt worden op de berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’. Hieronder vallen de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00 en maximum van € 375,00. Daarbij wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente van 2% vanaf de vervaldag tot de verzenddatum van het incassobericht aan de Opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

 1. BEM is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan BEM verstrekte informatie die BEM vervolgens voor de bepaling van het energielabel heeft opgenomen.
 2. BEM is niet aansprakelijk voor gebreken aan het energielabel, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke Opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan BEM zijn medegedeeld of bekend waren.
 3. BEM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden met uitsluiting van ‘grove schuld’ en ‘opzet’. Bij schade wordt alleen het bedrag vergoed ter hoogte van het overeengekomen tarief.
 4. BEM is niet aansprakelijk voor een boete die aan kan worden opgelegd door de Inspectie Leefomgeving en Transport voor het ontbreken van een energielabel bij verkoop van de woning.
 5. Partijen zijn niet aansprakelijk en/of niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 1. BEM is met persoonsgegevens verplicht te voldoen aan de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). De volledige privacyverklaring van BEM is te vinden op https://bouwmanenergie.nl/privacyverklaring.
 2. BEM is verplicht persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, te delen met de RVO, de Koepelorganisatie en diens Certificerende Instelling.