Koppelingsverzoek energielabel voor nieuwbouw, erfgenamen en niet gevonden-onbekende woningen

Hoe werkt het Koppelingsverzoek?

Nieuwbouw, erfgenamen en niet gevonden woningen: energielabel aanvragen via de webapplicatie

Het koppelingsverzoek is voor bijzondere situaties zoals erfgenamen, woningeigenaren van wie de woning niet verschijnt in de webapplicatie en nieuwbouw. De eigenaren van dergelijke woningen kunnen een koppelingsverzoek indienen waardoor in het systeem de woning wordt gekoppeld aan de rechtmatige eigenaar, de erfgenaam of degene die labelplichtig is.

Voor nieuwbouwprojecten hoeft slechts één keer bewijs te worden geupload.

Let op: Een woningeigenaar kan de erkend deskundige niet machtigen om een energielabel via de webapplicatie te regelen of om een koppelingsverzoek in te dienen. De erkend deskundige is immers niet de eigenaar, erfgenaam of degene die labelplichtig is.

Stap 1: Wat moet de woningeigenaar of de labelplichtige doen?

Ga naar de website www.energielabelvoorwoningen.nl en log in op de site met DigiD (of eHerkenning voor commerciële eigenaren). Ga op de startpagina helemaal naar beneden. Daar staat de mogelijkheid om een koppelingsverzoek in te dienen (zie onderstaande screenshot). Klik op de knop: “Woning zoeken”.

Vervolgens ziet u een nieuw scherm waar aanvullende gegevens moeten worden ingevuld. Zie de bijlage voor een volledige screenshot van het scherm.

De volgende gegevens zijn nodig om het verzoek te kunnen versturen.

  1. E-mailadres: voor bevestiging van het koppelingsverzoek en terugkoppeling over goedkeuring/afwijzing van het koppelingsverzoek.
  2. Postcode en huisnummer van de woning (de eventuele huisnummertoevoeging verschijnt later vanzelf in beeld). Klik vervolgens op de knop “Zoeken” en selecteer altijd een woning uit de lijst, ook al is dit er maar één. De geselecteerde woning wordt dan donker gekleurd:

  1. Aangeven welke situatie van toepassing is: – huidige eigenaar of erfgenaam (variant A)

– erfgenaam waarbij woning reeds verkocht is of een nieuwbouwwoning (variant B)

  1. Bewijs uploaden.

U moet bewijzen dat u de eigenaar, erfgenaam of de labelplichtige bent. Dit kan door bewijsdocumenten te uploaden. In de webapplicatie is benoemd welke bewijsstukken in welke situatie aangeleverd kunnen worden.

Variant: A:

Voor niet-gevonden woningen of bij echtscheiding: de volledige en ondertekende hypotheek- of leveringsakte of een kadastraal bericht eigendom (zie www.kadaster.nl). Recente WOZ-beschikking (alleen voor appartementseigenaren wiens exacte adres moeilijk op andere wijze is aan te tonen).

Voor erven: een testament of verklaring van erfrecht.

Variant B:

Voor erfgenamen die de woning reeds verkocht hebben: de volledige en ondertekende leveringsakte waaruit blijkt dat u uw geërfde huis verkocht heeft.

Voor nieuwbouw: de omgevingsvergunning (bouwvergunning), de akte met koop-/aanneemovereenkomst of de koop-/aanneemovereenkomst zelf. Altijd in combinatie met een huisnummerbesluit van de gemeente. Voeg ook de gegevens van de contactpersoon toe.

Niet geaccepteerde bewijsstukken zijn: koopovereenkomst, conceptakte, rekeningafschriften en/of betalingsbewijzen, huurcontracten, informatiefolder makelaar, veilingvoorwaarden, taxatierapport, onleesbare documenten, overlijdensakte.

5. Vinkje zetten dat alles naar waarheid is ingevuld. Tot slot kan het verzoek tot koppelen worden verstuurd. U ziet een melding op het scherm dat het verzoek is verstuurd en u ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Stap 2: Wat gebeurt er vervolgens?

RVO.nl beoordeelt het koppelingsverzoek en het bewijs binnen 5 werkdagen. U ontvangt binnen die termijn een e-mail met een goedkeuring of afwijzing van het verzoek.

Bij goedkeuring is de koppeling gerealiseerd. U kunt dan opnieuw inloggen in de webapplicatie en een definitief energielabel aanvragen voor de betreffende woning.

Een adres van een woning die via een koppelingsverzoek variant B is geregeld, is na de registratie niet meer zichtbaar in het woningoverzicht.

Bij afwijzing krijgt u een e-mail met daarin de motivatie waarom het verzoek is afgewezen. U kunt indien gewenst een nieuw verzoek tot koppelen indienen, met ander, correct bewijsmateriaal.  Ga terug naar Stap 1.

Energielabelvoorwoningen.nl maakt gebruik van Kadaster data van geregistreerde adressen, waarbij het gebouw een woonfunctie heeft. Via bagviewer.kadaster.nl kunt u controleren of het adres bekend is bij het Kadaster en welke functie het gebouw heeft. Eventuele fouten kunnen via de knop “Terugmelding” worden doorgegeven aan de betreffende gemeente. Op basis van de bewijsstukken kunnen zij correcties aanbrengen in de BAG. Doorgevoerde wijzigingen in de BAG worden periodiek geüpdatet in de webapplicatie.

Let op: Doorgevoerde wijzigingen in de BAG worden één keer per maand geüpdatet in de webapplicatie en loopt 4 weken achter op de werkelijke situatie. Het kan dus zijn dat u uw woning hierdoor nog niet kunt vinden. Voor

een nieuwbouwwoning geldt dat deze alleen kan worden ingelezen wanneer de woning de status “(omgevings)vergunning verleend” of “in gebruik gemeld” heeft.

Uitzonderlijke situaties

Soms is een koppelingsverzoek niet mogelijk. Bijvoorbeeld als er nog geen adres is toegekend.

Nieuwbouwprojecten slechts één keer bewijs uploaden

Bij het indienen van een koppelingsverzoek voor meerdere nieuwbouwwoningen uit één project is het mogelijk om slechts éénmaal het bewijs te uploaden en dat voor meerdere woningen uit het project te laten gelden.

U moet voor alle woningen uit het project apart een koppelingsverzoek indienen, maar hoeft bij slechts één woning het bewijs te uploaden, bij het hoogste of laagste huisnummer. U dient dus zelf het bewijs in de webtool te uploaden bij één woning, dat kan RVO.nl niet voor u doen.

Per woning een labelwaarden als straat, huisnummers en huisnummertoevoegingen. Daarnaast ontvangen wij graag een PDF van het Vervolgens koppelt RVO.nl de nieuwbouwwoningExcelbestand. en. Deze koppeling betreft slechts de koppeling tussen woningen en aanvrager. Na de koppeling dient de aanvrager voor elke nieuwbouwwoning afzonderlijk het energielabel aan te vragen.

 

Het is met de webapplicatie niet mogelijk om een definitief energielabel in één keer te registreren voor alle woningen in een project. De benodigde functie laten toevoegen is kostbaar en vergt veel tijd. Daarom heeft het ministerie van BZK ervoor gekozen om dit niet te doen.

 

 

 

Bijlage Screenshot van de pagina Koppelingsverzoek

 

 

 

 

Deze instructie is tot stand gekomen in opdracht van de Rijksoverheid.

 

© Rijksoverheid | maart 2016

 

Hoewel dit document met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

 

Instructie koppelingsverzoek | april 2016